ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)

 UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde  behandelingen en gesprekken. Ook bevat uw dossier persoonsgegevens zoals naam adres en telefoonnummer.  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
– Er geen gegevens digitaal worden opgeslagen
– Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) tov derden.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Algemene voorwaarden
De cliënt  gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de Algemene Voorwaarden van Praktijk Ik Innerlijke Kracht en verklaard hierbij te hebben kennis genomen van deze Algemene voorwaarden door het lezen hiervan op deze website of tijdens zijn/haar bezoek aan Praktijk Ik Innerlijke Kracht
Bij verhindering van een gemaakte afspraak dient u deze 24 uur van te voren te annuleren.  Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht. Praktijk Ik Innerlijke Kracht  en haar eigenaar Anita Wijnen-Bertrand zijn niet aansprakelijk, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de cliënt en/of diens eigendommen.  Behandelingen  dienen volgens de geldende prijslijst (zie informatie op de website of in de praktijk) te worden voldaan direct na de behandeling. Er kan niet gepind worden. Praktijk Ik Innerlijke Kracht /Anita Wijnen-Bertrand heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat haar uit hoofde van haar functie bekend wordt of is geworden. Met de verstrekte gegevens door cliënt wordt zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Verzenden
User Review
0 (0 votes)